STANDARD SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP AV TJENESTER FRA QVIZ.NO

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e–handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Alle produkter som selges på Qviz.no er digitale, og leveres som PDF filer som må skrives ut av kunde. I tillegg til dette vil også kunde få tilgang til en Spotify spilleliste som er tilpasset det produktet som ble kjøpt.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er QVIZ.NO, Lyngveien 27, 4407 Flekkefjord, mail@qviz.no, org nr: 977 254 302 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Betaling skjer på forskudd via PayPal.

6. Levering

Levering av produkt/tjeneste vil bli gjennomført når betaling er mottatt. Kunde vil motta en ordrebekreftelse på skjerm, samt en epost med tilgang til PDF filer og link til Spotify spilleliste.

7. Angrerett

Kunden kan angre bestilling av tjeneste i henhold til angrerettloven.

Angrefristen begynner å løpe fra dagen tjenesten er bestilt.

Kunden må gi Qviz.no melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (e-post eller brev).

Dersom tjenesten ikke kan leveres til avtalt tid, utvides angrefristen til ny avtalt leveringsdato.

Qviz.no er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kunden uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Qviz.no fikk melding om kundens beslutning om å benytte angreretten.

8. Forsinkelse og manglende levering – kundens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom Qviz.no ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra Qviz.no.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kunden kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Qviz.no. Kunden kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Qviz.no ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Qviz.no at det står i vesentlig misforhold til kundens interesse i at Qviz.no oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kunden likevel kreve oppfyllelse.

Kunden taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom Qviz.no ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, skal kunden oppfordre Qviz.no til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Qviz.no ikke leverer tjenesten innen tilleggsfristen, kan kunden heve kjøpet.

Leveres tjenesten etter tilleggsfristen kunden har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kunden fikk vite om leveringen.

Bruk av 3. Part

Noen av produktene som selges er avhengig av en 3. part som leverandør. Kunden må selv sørge for å ha tilgang til denne leverandøren. For eksempel dersom produktet inneholder lenke til en spilleliste hos Spotify, så må kunden ha et abonnement hos Spotify for å kunne bruke spilleliste. Qviz.no fra sier seg ansvar for tilgang og oppetid hos 3. part.

9. Mangel ved varen – kundens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må kunden innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Qviz.no melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kunden har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter utført tjeneste.

Dersom tjenesten har en mangel og dette ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra Qviz.no.

Reklamasjon til Qviz.no bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kunden kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende tjeneste. Qviz.no kan likevel motsette seg kundens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Qviz.no urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Qviz.no har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Heving

Dersom tjenesten ikke er rettet eller omlevert, kan kunden også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

10. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Qviz.no. Med mindre kunden samtykker til noe annet, kan Qviz.no i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Qviz.no skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.

Les mer om retningslinjer for personvern.

11. Konfliktløsning

Klager rettes til Qviz.no innen rimelig tid, jf. punkt 8 og 9. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kunden ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.